صندوق پستی: 484-91735
سایت اینترنتی: www.koaj.ir
پست الکترونیکی: info@koaj.ir
تلفن گویا: 37016881
دورنگار: 1-37628330
سامانه پیامک:3000765555
تلفن سازمان: 37016000
آدرس :تقاطع بلوار خیام و فردوسی