رییس اداره امور ایثارگران

نام و نام خانوادگی : محسن هراتی مطلق
شماره تماس مستقیم : 37016406
شرح وظایف :
1) پیگیری امور خانواده های معظم شاهد و خانواده های تحت پوشش
2) رسیدگی به امور مربوط به ایثارگران
3) پیگیری امور مربوط باآثار ارزشهای دفاع مقدس
4) پیگیری و اجرای صحیح قوانین ، مقررات و بخشنامه های اداری