رییس اداره امور پیمانها وقراردادها

نام و نام خانوادگی : محمدرضا هوشنگی
شماره تماس مستقیم : 37016606
شرح وظایف :
1) برگزاری مناقصات و مزایده های سازمان وفق ضوابط و مقررات
2) جمع آوری آیین نامه ها و بخشنامه های مورد نیاز وفق ضوابط به منظور ضابطه مند شدن امور و تسریع در کار و حذف مراحل زائد و اضافی
3) پیگیری مستمر در جهت راه اندازی سریع سیستم مناقصه و مزایده الکترونیکی سایت اینترنتی و بره گیری از سیستمهای مکانیزه
4) تشکیل به موقع و منظم جلسات کمیسیون معاملات ، فنی بازرگانی و
انتخاب مشاور