رییس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی

نام و نام خانوادگی :محمدرضا اورانی
شماره تماس مستقیم : 37628300
شماره داخلی : 3701
نمابر : 37628330
نشانی :
مشهد مقدس،تقاطع بلوارخیام و فردوسی،سازمان جهادکشاورزی ،طبقه هفتم