#Block31546#
#Block31547#
#Block31571#
#Block31572#
#Block31573#
#Block31612#
#Block31575#
#Block31550#
صفحه اصلی
#Block31613#
#Block31554#
#Block31555#
لینک های مرتبط
#Block31595#
#Block31598#
نظرسنجی از پورتال
آدرس سازمان: مشهد ، تقاطع بلوار خیام و فردوسی - صندوق پستی : 484-91735 كد پستي :6111 918598 دورنگار: 31-37628330 - تلفن سازمان : 37016000 سامانه پیام کوتاه 3000765555 پست الکترونیکی روابط عمومی جهاد کشاورزی خراسان رضوی:info@koaj.ir
#Block31585#
#Block31560#
رییس سازمان
#Block31600#مهندس مجتبی مزروعی
#Block31601#
#Block31563#
#Block31564#
#Block31607#
#Block31566#
#Block31590#
کلیه حقوق این پورتال متعلق به سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی می باشد.
#Block31570#
#Block31618#
#Block31584##Block31575#
#Block31623##Block31584##Block31575#
#Block31593#
#Block31628#
#Block31631#
#Block31632#
#Block31633#
#Block31634##Block31633#
#Block31635##Block31634##Block31633#
#Block31636##Block31635##Block31634##Block31633#
#Block31637##Block31636##Block31635##Block31634##Block31633#
#Block31638#
#Block31639#
#Block31640#
#Block31641##Block31546#
#Block31642#
#Block31644#
#Block31645#
#Block31646#
#Block33777##Block31623##Block31584##Block31575#
#Block33778##Block33777##Block31623##Block31584##Block31575#